Du er her:

Barnas talsperson i plansaker

Barnerepresentanten i plansaker, også kalt barnas talsperson, skal i tråd med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og plan- og bygningsloven bidra til å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging i kommunen.

Barnerepresentanten deltar i møter med kommunen og har møte- og talerett i komite for plan, næring og miljø. Representanten gir også innspill og uttalelser til pågående planprosesser.

Barnerepresentanten er i perioden 2015-2019:

Øivind Mathisen              oivind.mathisen@outlook.com

Bodø kommunens instruks og rutine for barnerepresentanten finnes i menyen til høyre.

I tillegg til barnerepresentanten har Bodø ungdomsråd en viktig rolle for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

I plan- og bygningsloven står det følgende:  

Plan- og bygningslovens § 3-3, tredje ledd:

«Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd:

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er vedtatt i statsråd 1. september 1989. Det er disse retningslinjene som er grunnlag for hvordan kommunen ivaretar barn og unges interesser i planleggingen. Rundskriv T-2/08 inneholder retningslinjene, utdypende forklaring og veiledning.