Du er her:

 • Forside

Demokratiprosjektet

Gjennom demokratiprosjektet skal det kartlegges og fortløpende foreslås tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkningen i Bodø kommune.

Med utgangspunkt i samarbeidsavtalen mellom Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialitisk Venstreparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne samt i bystyrets budsjettvedtak i 2015, gjennomføres det et demokratiprosjekt i Bodø kommune. Gjennom demokratiprosjektet skal det kartlegges og fortløpende foreslås tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkningen i kommunen.

Mandat og ramme for prosjektet
Som ramme for demokratiprosjektet fattet bystyret den 16. juni 2016 (sak PS 16/92) følgende vedtak:

 1. Arbeidsgruppen for det videre arbeidet med dmokratiprosjektet består av to fra Nord universitet, tre tillitsvalgte, en fra politisk sekretariat, en fra kommunikasjonsavdelinga og en fra rådmannen.
   
 2. Organisasjonsutvalget fungerer som styringsgruppe for arbeidsgruppen, to fra administrasjonen tiltrer styringsgruppa.
   
 3. Mandat: Demokratiprosjektet skal kartlegge og fortløpende foreslå tiltak og endringer som kan styrke demokratiet og medvirkning.
   
 4. To faser for demokratiprosjektets arbeid:

  Fase 1. Kartlegge demokratiutfordringene i Bodø kommune og vurdere hvilke områder som bør gis særskilt oppmerksomhet i det videre arbeidet. Forslag til tidsplan fremmes styringsgruppa innen 1. oktober.

  Fase 2. Arbeidsgruppens mandat kan presiseres etter fase 1. Fase 2 følger opp de områdene som bør gis særskilt oppmerksomhet og arbeidsgruppen skal fortløpende fremme konkrete forslag til hvordan demokratiet og medvirkning kan styrkes i kommunen.
   
 5. Råd, utvalg og ulike forum er svært viktig for deltagelse, mangfold og medvirkning i de politiske prosessene. Først i arbeidet med demokratiprosjektet sees det på en helhetlig løsning for alle de kommunale forum, råd og utvalg.

  Gjennom demokratiprosjektet skal det belyses hvordan kommunen best kan involvere og få innspill også fra ulike minoritetsgrupper av befolkningen i Bodø. Prosjektet skal legge fram sine anbefalinger for hvordan mangfoldsarbeidet kan organiseres på en best mulig måte, herunder skal deltakelse i forum, råd og utvalg drøftes spesielt.
 • demokratiprosjekt

  Demokratiprosjektet er i gang

  Den 12. april ble demokratiprosjektet i Bodø kommune startet, med et seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet. Her kan du lese alle presentasjonene som ble holdt på seminaret.

 • Oppstartsseminaret holdes på SAS Radisson Bodø.

  Oppstart av demokratiprosjektet

  Den 12. april arranger organisasjonsutvalget et seminar om demokrati, åpenhet og ytringsfrihet, dette markerer starten på demokratiprosjektet.