Du er her:

Manntallet 2015

For å kunne stemme ved valget, må du være innført i manntallet.

 

Stemmeret har norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er eller noengang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene ovenfor, stemmerett dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årenefør valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeresistrert som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret stemmerett.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommunepå valgdagen.

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget.

Søknadsskjema om slik innføring er trykket på omslagskonvolutten som brukes ved forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen. Søknad kan også sendes pr. brev.

Du kan også bruke skjemaet til høyre om du vil.

Vil du heller skrive et vanlig brev, må du huske å få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden må være kommet inn til valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt i Norge innen valgdagen 14. september 2015 kl. 21.00.

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. 

Adressen til valgstyret i Bodø finner du nederst i artikkelen.

 


Manntall utlagt til offentlig ettersyn

 

Alle personer med stemmerett og som er registrert som bosatt i Norge, føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni 2015. Man må stå i manntallet for å få avgi stemme.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet ca. 15. juli til 14. september 2015 på følgende steder:

Servicetorget Postgården → hovedmanntall

Servicetorget Misvær → hovedmanntall

Saltstraumen nærmiljøsenter → hovedmanntall

Kjerringøy nærmiljøkontor → hovedmanntall

Uriktig innført/utelatt fra manntallet?

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Skjema for å søke innføring i manntallet kan lastes ned til høyre på siden.

skjemaet skal fylles ut, underskrives og sendes til Valgstyret i Bodø kommune.

Kravet skal være begrunnet og skriftlig og sendes til

 

Valgstyret i Bodø kommune er:

Bodø kommune

Valgstyret

Postboks 319

8001 Bodø

Eller E-post: postmottak@bodo.kommune.no

Valgstyret vil oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.

Partiservice.

Retningslinjer for registrerte politiske partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet og til for bruk av opplysningene (partiservice) hjemmel: valgforskriftens § 3 og forskrift om folkeregistgering

  • Forslagsstiller som har fått godkjent en valgliste i fylkeskommunen kan be den enkelte kommune om oppgaver over bestemte grupper velgere (typisk førstegangsvelgere).
  • Eventuelle kostnader dette vil påføre kommunen skal dekkes av forslagsstiller.
  • Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål.
  • Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål.
  • Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet kal ikke selges eller lånes ut.
  • Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
  • Bestillinger skal sendes til valgstyret i kommunen. Adgang til å bestille gjelder hovedorganiasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.
  • Opplysningene skal kun gis ut i papirsform.
  • Utlevert materiale, med unntak av klebeetiketter, skal leveres tilbake til valgstyret innen den frist valgstyret setter.

Bestilling sendes på mail til svein.inge.johansen@bodo.kommune.no