Du er her:

Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019

I konstituerende møte 7.10.2015 ble Odd Willy Hansen gjenvalgt som leder, som nestleder ble Arne Johan Seivåg valgt.

          Saltstraumen kommunedelstuvalg 2015 – 2019

Medlemmer:

 

Adresse:

Epost:

Tlf.

Odd Willy Hansen, leder

 

Marvollveien 32

owhansen@online.no

75 58 78 78

Arne Johan Seivåg, nestleder

 

Straumøyveien 535

arne@skagen-hotel.no

918 81 864

Irene Wenberg Løkås

 

Johan Iversens vei 1

irenewenberg@hotmail.com

916 93 793

Elisabeth Nilsen

 

Kapstøveien 52

Elisabeth.nilsen@sbnett.no

900 609 83

Ann Kristin Evjen

 

Evjenveien 364

annevjen@online.no

900 66 657

Hilde Arntzen

 

Hellevika 3

Hilde.arntzen@hotmail.no

992 92 763

Kjell Sigurd Jørgensen

 

Knaplundveien 24

kjellzzz@gmail.com

950 71 270

 

 

 

 

 

Varamedlemmer:

 

 

 

 

Geir Richard Ossletten

 

Ripnesbakken 28

geir_ossletten@hotmail.com

970 60 311

Cecilie Kristiansen

 

Valnesåsen 6

ceckri@hotmail.com

915 57 821

Jan Nidolf Larsen

 

Saltstraumveien 792

jn-larse@online.no

486 00 158

Evy Ramsvik

 

Kulturveien 72

eramsvik@online.no

913 89 305

Kjell Ove Wenberg

 

Kapstøveien 7

Kjellwenberg@hotmail.com

452 42 344

Paul Holmstrøm

 

Straumøyveien 1172

paul@holmstrom.priv.no

905 31 545

Gunnar Lund

 

Petrines Allé 5

urskar@online.no

907 23 800

Saltstraumen nærmiljøkontor har sekretariatfunksjonen for kommunedelsutvalget, og har kontor i Saltstraumen nærmiljøsenter med fast ansatt nærmiljøleder.

Kommunedelsutvalgets viktigste arbeidsområder er:
Ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer, administrasjon og andre offentlige instanser.

Nærmiljøleder/utvalgssekretær:

Ragnhild Edvardsen
E-post:  ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no

Adresse:

Saltstraumen Nærmiljøkontor,
Nærmiljøsenteret,

Knaplund,

8056 Saltstraumen

 • Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019, valgresultat.

  Det ble mottatt i alt 294 stemmelister til Saltstraumen kommunedelsutvalg. Opptellingen viste følgende resultat etter at valgkomite hadde telt opp personstemmene på stemmelistene:

 • Kandidatforslag til valglisten for Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019

  Mandag 14. september 2015 skal det velges kommunedelsutvalg i Saltstraumen for perioden 2015 - 2019. I den anledning oppfordres det til å komme med forslag til kandidater som kan stå på valglista.

 • Årsmelding 2014

  Det ble avholdt 7 møter samt et felles møte/seminar for alle 4 kommunedelsutvalgene.

 • Møteplan i 2015.

  Kommunedelsutvalgsmøter i Saltstraumen. Møtested: Saltstraumen. Møtestart kl. 09:00

 • Her finner du kommunedelplanen for Saltstraumen

 • Kart som viser planområdet

  Varsel om oppstart av områderegulering for Saltstraumen sentrum

  Ihht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 gjøres det herved kjent at Bodø kommune har igangsatt reguleringsarbeid for Saltstraumen sentrum. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsformål, vegformål, parkering, gang- og sykkelveg, park, næring, tjenesteyting, friområde, boligbebyggelse, fritids- og turistformål. Planen vurderes ikke å komme inn under forskrift for konsekvensutredning da planen i hovedsak viderefører føringer i Kommunedelplan for Saltstraumen.

 • Årsmelding 2013

  Saltstraumen kommunedelsutvalgs vedtok i møte den 10.3.2014 årsmeldingen for 2013.

 • Årsmelding 2012

  Årsmeldingen for Saltstraumen kommunedelsutvalg er nå klar.

 • Fritidstilbud og aktiviteter, lag og foreninger

  I kommunedel Saltstraumen finnes det en rekke aktive lag og foreninger. I denne oversikten tas det sikte på å presentere flest mulig av disse tilbudene. Ta gjerne kontakt dersom dere savner et tilbud som ikke er omtalt.

 • Rammevedtekter for kommunedelsutvalg i Bodø kommune

  Rammevedtektene vedtatt i bystyret 17.02.2011. Kommunedelsutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i en sak som er viktig for lokalmiljøet. Det kan for eksempel være saker som omfatter bosetning, samferdsel og næringsutvikling. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker. Alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor det aktuelle nærområdet kan velges. Medlemmene velges for 4 år av gangen ved kommunevalget. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan komme med forslag på kandidater.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler