Du er her:

Stemmerett

For å kunne stemme må du ha stemmerett og stå innført i en kommunes manntall.

Disse har stemmerett ved stortingsvalget 2017:

- Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller noen gang har vært,  folkeregisterført som bosatt i Norge.

- Personen må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Er du innført i manntallet?Disse har stemmerett ved sametingsvalget 2017:

Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen.