Du er her:

Innbyggerforslag

Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.  

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 39a. Ordningen gir innbyggerne i Bodø rett til å fremme forslag til Bodø bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.  Bystyret har plikt til å ta stilling til forslag framsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet.   

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år.  

Krav til et innbyggerforslag:  

Minst 300 personer som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Bodø.  

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva man ønsker at bystyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.  

Begrensninger på hva som kan fremmes som et innbyggerforslag:  

  • Forslaget må gjelde saker innenfor kommunens virksomhet.  
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i bystyret i inneværende periode.  
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.  

Hvordan levere innbyggerforslag 

Innbyggerforslag kan enten leveres elektronisk eller skriftlig med underskrifter 

  1. Elektroniske innbyggerforslag anbefales fremmet gjennom nettsiden minsak.no. Dersom det benyttes elektroniske underskriftskampanjer er det viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme for å kunne bekrefte at alle som har signert er innbyggere i Bodø. Innbyggerforslaget oversendes elektronisk via nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter. 
  2. Dersom innbyggerforslag leveres skriftlig med underskrifter finner du mal for underskrifter til høyre på siden. Når forslaget har fått nok underskrifter sendes dette sammen med underskriftslister til Bodø kommune, politisk sekretariat, postboks 319, 8001 Bodø.  

 

 Hva skjer når et innbyggerforslag er fremmet? 

Politisk sekretariat vurderer om innsendte forslag oppfyller kommunelovens krav til innbyggerforslag. Dersom innbyggerforslaget oppfyller kravene blir forslaget saksbehandlet i administrasjonen før det sendes til politisk behandling i bystyret.   

Har du spørsmål om innbyggerforslag?  

Kontakt politisk sekretariat:  

polsek@bodo.kommmune.no 

Telefon 75 55 50 17