Du er her:

Kommunedelsutvalgene i Bodø

Bodø kommune har fire kommunedelsutvalg. Utvalgene består av 7 medlemmer som velges for fire år av gangen, og valget skjer samtidig som kommunevalget.

Kommunedelsutvalgene er et initierende og rådgivende organ. Formålet med utvalgene er å ivareta og fremme lokalområdets interesser overfor kommunens politiske organer.

En viktig oppgave er å utarbeide strategier og fremme forslag til utvikling av lokalmiljøet på områder som bosetting, oppvekstmiljø, helse, omsorg, arealdisponering, kommunikasjon, service, sysselsetting, næringsutvikling og øvrige områder av interesse for lokalbefolkningen.

Plansaker og andre saker som spesielt berører lokalutvalgets område skal sendes til lokalutvalget for uttalelse/medvirkning.

Hvert kommunedelsutvalg har en ansatt nærmiljøleder i 50 % stilling som hører inn under politisk sekretariat. Nærmiljølederen er sekretær for kommunedelsutvalget, og skal være bindeledd mellom utvalget og kommunens øvrige administrasjon. Nærmiljølederne har en viktig rolle som initiativtaker, tilrettelegger og oppfølger for kommunedelsutvalgets arbeid.

Les mer om det enkelte kommunedelsutvalg ved å bruke menyen til venstre.