Du er her:

 • Forside
 • Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019

I konstituerende møte 7. oktober 2015 ble Odd Willy Hansen gjenvalgt som leder, som nestleder ble Arne Johan Seivåg valgt.

Leder: Odd Willy Hansen                            
Nestleder: Arne Johan Seivåg

 

Medlemmer 2015 - 2019

 

Odd Willy Hansen
75 58 78 78
owhansen@online.no

Marvollveien 32                             
 

Arne Johan Seivåg
91 88 18 64
arne@skagen-hotel.no

Straumøyveien 535
 

Irene Wenberg Løkås
91 69 37 93
irenewenberg@hotmail.com

Johan Iversens vei 1
 

Elisabeth Nilsen
90 06 09 83
Elisabeth.nilsen@sbnett.no

Kapstøveien 52
 

Ann Kristin Evjen
90 06 66 57
annevjen@online.no

Evjenveien 364
 

Hilde Arntzen
99 29 27 63
Hilde.arntzen@hotmail.no

Hellevika 3
 

Kjell Sigurd Jørgensen
95 07 12 70
kjellzzz@gmail.com

Knaplundveien 24
     

Varamedlemmer

 

Geir Richard Ossletten
97 06 03 11
geir_ossletten@hotmail.com

Ripnesbakken 28                            
 

Cecilie Kristiansen
91 55 78 21
ceckri@hotmail.com

Valnesåsen 6
 

Jan Nidolf Larsen
48 60 01 58
jn-larse@online.no

Saltstraumveien 792
 

Evy Ramsvik
91 38 93 05
eramsvik@online.no

Kulturveien 72
 

Kjell Ove Wenberg
45 24 23 44
Kjellwenberg@hotmail.com

Kapstøveien 7
 

Paul Holmstrøm
90 53 15 45
paul@holmstrom.priv.no

Straumøyveien 1172
 

Gunnar Lund
90 72 38 00
urskar@online.no

Petrines Allé 5
     

 

Saltstraumen nærmiljøkontor har sekretariatfunksjonen for kommunedelsutvalget, og har kontor i Saltstraumen nærmiljøsenter med fast ansatt nærmiljøleder.

Nærmiljøleder/utvalgssekretær:

Ragnhild Edvardsen

E-post:     ragnhild.edvardsen@bodo.kommune.no
Telefon:   75 55 79 10
Adresse:   Saltstraumen nærmiljøkontor, Nærmiljøsenteret
                 Knaplund, 8056 Saltstraumen

 • Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019, valgresultat.

  Det ble mottatt i alt 294 stemmelister til Saltstraumen kommunedelsutvalg. Opptellingen viste følgende resultat etter at valgkomite hadde telt opp personstemmene på stemmelistene:

 • Kandidatforslag til valglisten for Saltstraumen kommunedelsutvalg 2015 - 2019

  Mandag 14. september 2015 skal det velges kommunedelsutvalg i Saltstraumen for perioden 2015 - 2019. I den anledning oppfordres det til å komme med forslag til kandidater som kan stå på valglista.

 • Årsmelding 2014

  Det ble avholdt 7 møter samt et felles møte/seminar for alle 4 kommunedelsutvalgene.

 • Møteplan i 2015.

  Kommunedelsutvalgsmøter i Saltstraumen. Møtested: Saltstraumen. Møtestart kl. 09:00

 • Her finner du kommunedelplanen for Saltstraumen

 • Kart som viser planområdet

  Varsel om oppstart av områderegulering for Saltstraumen sentrum

  Ihht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 gjøres det herved kjent at Bodø kommune har igangsatt reguleringsarbeid for Saltstraumen sentrum. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsformål, vegformål, parkering, gang- og sykkelveg, park, næring, tjenesteyting, friområde, boligbebyggelse, fritids- og turistformål. Planen vurderes ikke å komme inn under forskrift for konsekvensutredning da planen i hovedsak viderefører føringer i Kommunedelplan for Saltstraumen.

 • Årsmelding 2013

  Saltstraumen kommunedelsutvalgs vedtok i møte den 10.3.2014 årsmeldingen for 2013.

 • Årsmelding 2012

  Årsmeldingen for Saltstraumen kommunedelsutvalg er nå klar.

 • Fritidstilbud og aktiviteter, lag og foreninger

  I kommunedel Saltstraumen finnes det en rekke aktive lag og foreninger. I denne oversikten tas det sikte på å presentere flest mulig av disse tilbudene. Ta gjerne kontakt dersom dere savner et tilbud som ikke er omtalt.

 • Rammevedtekter for kommunedelsutvalg i Bodø kommune

  Rammevedtektene vedtatt i bystyret 17.02.2011. Kommunedelsutvalget skal ta vare på interessene til innbyggerne i en sak som er viktig for lokalmiljøet. Det kan for eksempel være saker som omfatter bosetning, samferdsel og næringsutvikling. Utvalgene skal være bindeledd mellom den kommunale forvaltningen og innbyggerne. De skal også ta initiativ til egne saker. Alle personer over 18 år med bostedsadresse innenfor det aktuelle nærområdet kan velges. Medlemmene velges for 4 år av gangen ved kommunevalget. Lag, foreninger og enkeltpersoner kan komme med forslag på kandidater.

Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler