Du er her:

Slik kan du påvirke!

Som innbygger i Bodø kommune har du flere muligheter til å påvirke - enten det er aktuelle saker som skal behandles politisk eller det er tema du ønsker at de folkevalgte skal ha fokus på: 

  • Du kan kontakte bystyrets medlemmer direkte. Kontaktinformasjon finner du på Bodø kommunes hjemmeside under Politikk – bystyret.  
  • Du kan be om taletid Åpen halvtime i bystyrets møte. Åpen halvtime gir anledning for enkeltpersoner, organisasjoner, lag og foreninger til å presentere seg og si sin mening til de folkevalgte. 
  • Du kan levere inn et innbyggerforslag. Dette er hjemlet i kommuneloven og har en del krav som må oppfylles før det kan behandles av bystyret, se mer om innbyggerforslag her 

Barnas talsperson kan kontaktes dersom du har innspill eller forslag til hvordan barns interesser skal ivaretas i plansaker.  

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal forelegges og høres i alle saker av interesse for de eldre i kommunen. Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldres livsvilkår i Bodø kommune. 

Ruspolitisk råd er et rådgivende, konsultativt og koordinerende organ som behandler saker av prinsipiell og generell ruspolitisk karakter i Bodø kommune. 

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende, konsultativt og koordinerende organ som skal forelegges og høres i alle saker av betydning og interesse for funksjonshemmede i Bodø kommune. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår funksjonshemmede i kommunen.  

Dialogforum skal bidra til et inkluderende Bodøsamfunn gjennom dialog med innvandrere og deres organisasjoner.